Skip to content

encrypt plaintext

encrypt encrypts plaintext using chezmoi's configured encryption method.